۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

یک سوال از حسن نصر الله که به خیال خودش به فرهنگ اصیل ایرانی توهین کرد !

یک سوال از حسن نصر الله که در این ویدئو صدای داد و بیدادش بلند است و چشمهایش را بسته و دهنش را باز کرده...

خواستم بپرسم چرا اول ویدئو سخنرانی شما در جمع اینهمه مرد قلب گذاشته شده ؟،

 این ویدئو ویدئو سخنرانی بی سر و ته یک آخوند و دروغگویی اش در حضور اینهمه مرد که تا توی چشمشان ریش است؟،

چرا قلب باران شده؟

 قلبه چه ربطی به فرهنگ ایرانیها و عرب ها و این همه مرد که پای صحبت شما نشستند دارد؟...

من سوال دارم چرا؟ چرا قلب شما آخوندها مشکوک می زنه؟...

 آن قلبی که اول ویدئو گذاشید با این و دار و دسته مردهای سیبل کلفتش چه ربطی دارند و اینها...

و این موسسه زهرا که این ویدئو تدوینش کرده موسسه همان خانه عفاف است؟ قضیه چی بالاخره این قلب موسسه عفاف

خواهرانتان است یا برادران پای منبرتان ؟

و من نفهمیدم شما آدمکش تربیت می کنید، آدم می کشید، خانه عفاف از دخترهای بدبخت درست می کنید،


دختر بچه های یتیم را به نره غولهای حماس برای بردگی جنسی به عنوان زن و کنیز می دهید، به کشور خودت خیانت

میکنی قلب هم در سخنرانیهای پای منبریتان پخش میکنی، مزدور و ادمکش کشور ایران هستی، مردم ایران را که از

پول نفتشان همه این کارها را انجام میدی می کشی و بعد فرهنگ ما ایراد دارد!!!...

فکر کنم سنگ پای قزوین هم پیش تو کم آورد!!!...

تو دیگه کی هست...

در ضمن راست میگی اینها عرب اند برشون دار ببر، اینجا ایران است نه عربستان...یکم جغرافی خواندن هم بد نیست...
 


هیچ نظری موجود نیست: