۱۳۹۴ شهریور ۱۱, چهارشنبه

(( Oh!...Nosferatu are you still working for CNN?!!)) / ((آه! ...نوسفيراتو آیا هنوز هم برای "CNN" کار میکنی؟))


شعری ناتمام که در حال نوشتن ان هستم
This is my new poem that I am working on it

(( Oh!...Nosferatu are you still working for CNN?!!))
((آه! ...نوسفيراتو آیا هنوز هم برای "CNN" کار میکنی؟))

Oh!...Nosferatu, Nosferatu!,
Are you still working for CNN?
Are you still winning awards for your best news coverage?

آه! ... نوسفيراتو, نوسفيراتو!
آیا هنوز هم برای "سی ان ان" کار میکنی؟
آیا هنوز هم بی خبر برنده ی جایزه ی بهترین پوشش خبری هستی؟

Do you let them know?, when they are clapping for you in the festivals and parties..., Can you please let them know next?

آیا تو را می شناسد؟، آیا می دانند؟ زمانی که برای تو در جشنواره ها و میهمانی ها دست می زنند؟! ...، آیا می توانی, لطفا به آنها اطلاع بدهی؟ اجازه بدهی که بدانند؟

That you used a beautiful, sexy, young, human right activist woman...
as your Kleenex sex?!

تو از یک زن زیبای, جوان فعال حقوق بشر...,
همچون یک دستمال کلینکس کهنه
برای تمیز کردن آلت خیس تناسلی ات...,
استفاده کرده ای...؟!

Oh!!!...Nosferatu, Nosferatu!, Dracula....

آه! ...نوسفيراتو, نوسفيراتو,
آه! ...خون آشام 

هیچ نظری موجود نیست: