۱۳۹۲ تیر ۳۱, دوشنبه

مـــتـــاســـفـــانـــه نـــمی‌شــــود آدم‌هــــای پــســــت را بـــا رای از ســـیــســـتـم بــــیـــرون کــــرد...

مـــتـــاســـفـــانـــه نـــمی‌شــــود آدم‌هــــای پــســــت را بـــا رای از ســـیــســـتـم بــــیـــرون کــــرد، چـــون آنـــهـــا بــــا رای وارد ســـیــستــم نـــــشـــده‌انـــــد.

(نــوام چــــامسکی)

هیچ نظری موجود نیست: