۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه

بخشیدن به معنای فراموش کردن نیست!


When you tell someone that you forgive that person. It doesn't mean you forget or forgive the way that person betray or destroy you. 
زمانی که به فردی که شما را آزرده می گویید؛ شما او را بخشیده اید. این بدین معنا نیست که شما فراموش کرده اید یا بخشیده اید, خیانت و ویرانی را که ان فرد به زندگی شما وارد آورده. 
It simply means that you are avoiding to give any more satisfaction's information of your suffering timeline to him!.
این تنها به این معناست که شما نمی خواهید, اطلاعات بیشتری از مدت زمان رنج و افسردگی روحی خود به او بدهید. شما سعی در کتمان این حقیقت دارید که تا چه حد رفتار ان فرد زندگی شما را از هم گسسته است. بدین طریق تنها تظاهر می کنید که او, آنچنان که تصور می کند, مخرب و ویرانگر نبوده است ....

#ShokoohBakhtiari
#شکوه بختیاری

هیچ نظری موجود نیست: