۱۳۹۲ مرداد ۱۴, دوشنبه

پاداش وعده داده شده!!!

چقدر ابلهانه و ناباورانه است که همخوابگی با دختران باکره و بی تجربه از دلدادگی و عشقبازی, پاداش وعده داده شده محسوب  شود...به مردان قومی مذهبی برای نمازگزاری و سر بر سجده خراشیدن یا  کشتن انسان های دیگر؟!...
شاید مردان این قوم هرگز زنی را عاشقانه دوست نداشته اند و هرگز رمز و رموز عشق بازی را نیاموخته...و نچشیده اند...که لذت را در آغوش دختری باکره جستجو می کنند...
هیچ نظری موجود نیست: