۱۳۹۲ مهر ۲۵, پنجشنبه

دلقک بازی و یاوه گویی زنی که پدربزرگ جنایتکارش ایران را ویران و فتوای تجاوز به کودکان شیرخوار را صادر کرد, پایانی ندارد!...

بی حرمتی جدید نعیمه اشراقی در فیس بوکش نسبت به خانواده جانباختگان جنگ و آزادی ایران (خانواده شهدا) .

خانم اشراقی ما کاملا نسبت به شخصیت پدربزرگ جنایتکار شما که حتی از دستمالی جنسی کودکان شیرخوار نمی گذشت و خانواده بسیار بی فرهنگ و بددهن و نقش خانمان برانداز خانواده شما در تاریخ ایران شناخت داریم .

لطفا کمی شرم کنید و به جای فتوشاپ مو و بازوان نیمه لخت و فاق شلوار دختران و هرزه گویی هایی هرروزه , زبان به دهان بگیرید و دلقک بازی را بس کنید.

ما در راه آزادی ایران جوانانمان را از دست نداده ایم که شما از وقاهت و لذت جوکهای جنسی که با پدربزرگتان در مورد زنان شهدا می گفتید!, تعریف کنید....

شخصیت شما کاملا نشان می دهد که چرا چادر و پوشش اسلامی. نجابت و شرافت و شخصیت را برای یک زن به همراه نمی آورد. کاش به جای حمل چادر کمی شخصیت و فرهنگ خانوادگی و اجتماعی, درمغز و ذهن خود حمل می کردید....

هیچ نظری موجود نیست: