۱۳۹۲ آبان ۶, دوشنبه

قانون چند همسری برای مردان: نام دیگر برده داری مذهبی زنان, در اسلام و فرقه مورمن مسیحیت است.

قانون چند همسری برای مردان: نام دیگر برده داری مذهبی زنان, در اسلام و فرقه مورمن مسیحیت است.هیچ نظری موجود نیست: