۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

صریح و صادقانه!
You simply can't offer your love to someone that is not worth it....
Shokooh Bakhtiari
صریح و صادقانه بگم؛ تو نمی توانی عشقت را به کسی ارزانی کنی که لیاقت پذیرفتنش را ندارد...


هیچ نظری موجود نیست: