۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

اگر وقت داری و اعصاب داری این فیلم را ببین تا بفهمی مهم ترین مشکل جنسی و دلیل دشمنی اسلام گرایان افراطی مثل؛ آخوندهای ایران و آخوندهای طالبانی با زنان در چیست است و چه ظلمی به زنان و پسران می شود...

چرا آخوند های طالبانی چه ایرانی و چه افغانستانی انقدر قوانین بی رحمانه علیه زنان دارند و از زنها متنفر هستند، چون طلبان پسربچه ها را بیشتر دوست دارد!...