۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

حتما هیچ گرسنه ای در ایران نیست که احمدی نژاد وقت و پول اینهمه عمل زیبایی را داشته؟!...
حتما هیچ گرسنه ای در ایران نیست که احمدی نژاد وقت و پول اینهمه عمل زیبایی را داشته؟!...

احمدی نژاد دماغش را عمل کرده، گونه گذاشته، چانه گذاشته و ابروهايش را هم بالا كشيده پوستش را هم یک دست لیزر کرده و زیر ابروهایش را هم برداشته و ته ابروهایش را هم کوتاه کرده و انقدر بوتاکس زده که پوستش مثل چرم سفت و غیر قابل حرکت است...
یک سلمانی هم رفته بعد از چند سال...

در ضمن ننگ با رنگ پاک نمی شود...

هیچ نظری موجود نیست: