۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

یک مشت بیمار جنسی که نمی توانند کنترل توی شورتشان را داشته باشند؟!...کنترل ایران را در دست گرفته اند


اینهمه  قوانین ظالمانه و غیر انسانی و غیر حقوق بشری و ستم و سختگیری و اهانت و ماشین کمیته و جریمه و هدر دادن سرمایه های ملی و  کتک و توهین و تجاوز و کشتار ...

برای اینکه یک مشت بیمار جنسی آخوند و سردار و بسیجی و سپاهی نمی توانند کنترل توی شورتشان را داشته باشند؟!...

یکی نیست به اینها بگه ما مسئول برطرف کردن عقده های شما نیستیم!...به روانپزشک و روانکاو مراجعه کنید و یک راه شرافتمندانه برای امرار معاش پیدا کنید...

در ضمن مغزهایی که از شهوت و خرافات انباشته اید...فرشته ها بی حجاب هستند...

هیچ نظری موجود نیست: