۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

در جواب به مستند الماس سردار مدحیشرم بر شما باد که برای خشنودی پیامبران مرده تجلی زنده روح خداوند را میکشید...

و با فتوای شیاطین به زنان و دخترکان معصوم تجاوز می کنید...

و شرم بر شما که جنگ تحمیلی ساختید و کودکان را بر روی مین ها انداختید...

از کشته ها پشته ها ساختید... و باختید....

و وقتی از جنگ برگشتید مردم را در خیابانها کشتید....

این عکس مکانش مشخص نیست یا ایران است یا یکی از کشورهای اسلامی خاورمیانه ای
ولی چیزی که مشخص است همان وضیت زندانهای ایران است.
این عکس دقیقا من را به یاد فیلم مجروحان تجاوز و شکنجه زندانهای ایران در ۲ سال پیش
می اندازد چیزی که هر لحظه در ایران در جریان است...و ما سکوت کرده ایم...

http://www.facebook.com/video/video.php?v=115625175115199

در جواب به الماس فریب سردار مدحی:

هیچ نظری موجود نیست: