۱۳۹۰ دی ۱۹, دوشنبه

ما را بیاد بیاور/ شعری برای زنان زندانی، زندان قرچک ورامین


ما را بیاد بیاور

ما را که روزی شکنجه خواهیم شد..

و شاید  سنگسار!.

شلاقی  پوست ظریف و برهنه ما را  خواهد شکافت

و استخوانهای ضعیفمان  در زیر شکنجه الله اکبر گویان خرد خواهد شد

و مردان شهوتران مسلمان فتح المبین گویان به ما تجاوز خواهند کرد...

و در عریان ترین لحظات دریده خون آلود شهوت

و در دردناک ترین ضجه های بی پناه دردآلود

ما را به یاد بیاور...هموطن

ما را که دخترکان ایران

و مادران همه زمین بودیم

ما را بیاد بیاور

ما را که هنوز چشم انتظار یاری برادرانمان هستیم...هیچ نظری موجود نیست: