۱۳۹۳ خرداد ۳, شنبه

((خفاش های صیغه ای بدبخت...))

سردمداران پوشالی کشورم , موجودات بدوی غریبی هستند 

آنها نجابت را 


به شکل سیاه خفاشی فحاش

هرزه گو و ولگرد 

تعبیر می کنند ...

اما سه زن عقدی 
و کرور کرور زن صیغه ای می گیرند
و عقده های جنسی و فقر فرهنگی خود را 
چون نطفه های کثیف لباس شخصی ها
به زنان کمیته ای و ارشاد منتقل می کنند!....

سردمداران پوشالی کشورم , موجودات بدوی غریبی هستند 
آنها حتی به خفاش های کثیف خانگیشان نیز 
ترحم نمی کنند!...

شکوه بختیاری 

هیچ نظری موجود نیست: