۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه

اگر در ایران به دنیا آمده باشی...میدانی که خدایی وجود ندارد.


 خاطرات یک بی حجاب

اگر در ایران یا خاور میانه به دنیا آمده باشی. میدانی که خدایی وجود ندارد. تنها شکنجه و شلاق و اعدام، به نام مذهب به تو تحمیل می شود....و اگر در ایران یا خاور میانه به عنوان یک زن به دنیا آمده باشی، خواهی دانست که در نظر مذهبیون تو یک برده حقیر جنسی هستی که هرزمان...ممکن است مورد حمله گشت های وحشی ارشاد، تجاوز و سنگسار قرار گیرد...
اگر در ایران یا خاور میانه به دنیا آمده باشی...بی پناهی و درد سهمگین روح مرا به عنوان یک انسان، درک می کنی!
اما آرزو میکنم ...که هرگز در ایران و یا خاورمیانه متولد نشده باشی!


(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: