۱۳۹۲ دی ۲۲, یکشنبه


ارزش مذاهب, یا قوانین یا تفکرات اجتماعی/ سیاسی از میزان احترام به حریم آزادی و شان و حقوق مادران و زنان آن جامعه سنجیده می شود.
چرا که زنان پرورش دهنده کودکان آینده هر جامعه ای هستند.
پس چه حقیر مذاهب و تفکرات خرافی که مادران را که خوراک و پوشاک و رفتار کودکان در همه جوامع تعیین می کنند.از اولین حقوق اجتماعی و شخصی خود چون حق انتخاب پوشاک خود محروم میدارند!.

هیچ نظری موجود نیست: