۱۳۹۳ فروردین ۱۲, سه‌شنبه

شعری برای یک بمبگذار انتحاری (و تو را به بشارت بکارت فریفتند)/and they have seduced you with enunciation of 72 virgins...و تو را

and they have seduced you


 به بشارت بکارت فریفتند...

 with enunciation of virginity...و چه ساده!

and how naive!


 تو باورمندی

you believe in


که هم خوابگی با خیل دختران باکره

that sleeping with the bunch of virgin girls


از هم خوابگی با زنی که رموز عشق و دلدادگی را بارها آزموده

لذت بخش تر است؟...

is more pleasurable?!

that making love to the woman that repeatedly tested secrets of love and being loved


شاید...چون هرگز زنی عاشق،
maybe...because never any in love woman,


 تو را نبوسیده است؟...
didn't kiss you!


شکوه بختیاری

هیچ نظری موجود نیست: