۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۰, چهارشنبه

((ریش های برادران عرزشی حقیر))

((ریش های برادران عرزشی حقیر))

و آنهنگام که کودکان خسته
بی خانمان و گرسنه
سر بر خاک نهادند

 آیا ریش های برادران عرزشی حقیر
 هنوز حدقه چشم هایشان را  پوشانده بود

که تمامی دیوارها را به نام ضحاک
غبار آلود می کردند؟...

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: