۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

نوبت تک تک ما نیز فرا خواهد رسید!امروز ۴۴ روز از اعتصاب غذای این شیر زن، این مادر، این وکیل می گذرد، ولی حتی ۴۴ نفر شرافت راهپیمایی و اعتراض جلوی در زندان اوین را نداشته اند?!، از ماست که بر ماست. نوبت تک تک ما نیز فرا خواهد رسید که هیچکس برای شکنجه، تجاوز و حتی قتلمان اعتراضی نکند...، چون ما نیز هرگز، به حق طلبی هیچکس برنخواستیم!... و یاد و خاطره ما در تاریخ به حقیرترین شکل لگدمال خواهد شد، چون وکیل آزادی و حق طلبی نبوده ایم، به یاری زندانیان و حق طلبی کشته آزادگی برنخواسته ایم، ۴۳ روز اعتصاب غذا نکرده ایم و چون هرگز نسرینی ستوده نبوده ایم!...

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: