۱۳۹۳ تیر ۲۲, یکشنبه

بس کنید اسراییلی ها و فلسطینی ها!((Enough is enough Israelis and Palestinians))با وجود تمامی جنگ ها, ناملایمات و حق کشی ها سرخپوست ها و مهاجرین سفیدپوست با هم صلح کرد ه در آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند. برده ها که بوسیله هم میهنانشان از آفریقا به سفیدپوستان فروخته شدند و به زنجیر بسته می شدند آزادی خود را به دست آوردند. و نسل های آینده سرخپوست ها و برده ها بهترین و بزرگترین هنرمندان, پزشکان, فیلسوفان و سیاستمداران و هنرمندان سینما شدند. و همه باهم بزرگترین و ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنیا, امریکا را بوجود آوردند.

اما فلسطینی ها و اسراییلی ها هنوز به کشتار یکدیگر مشغولند. بس کنید دنیا از دیدن و شنیدن کشتار شما, جنایات شما و دلسوزی و گریه برای شما و اعتراض به شما خسته است. بس کنید به صلح و فردای کودکان بیندیشید. با یکدیگر مهربان باشید انسان باشید!.Despite all wars, hardship and injustice, Indians and immigrant  made peace with each other and now they live in peace together. Slaves that many of them were betrayed and sold by their fellow Africans to immigrants and were brutally chained and abuse and killed. They took back their freedom. And the future generations of Indians and slaves are the biggest artists, doctors, philosophers, politicians and artists of the cinema. And together they . made the one of the most powerful and wealthiest country in the world, They created "United" States. 


But Palestinians and Israelis are still killing each other!. This is enough, world is tired to see and hear about your crimes against humanity and compassion and cry for you and  protest for you. Word is exhausted with you two. Stop it and think about the peace and the future of your children. Be kind to each other, be human!.

هیچ نظری موجود نیست: