۱۳۹۳ تیر ۱۳, جمعه

شعری برای داعش، شعری برای تو.../ ((بنگر! ))
بنگر 

که چگونه...

پیامبران بازگشته اند با تفنگ های لبریز از نفرت ایمان

و خنجرهای خون آلود برهنه،

در راه خدایان


و صدای منحوس تکبیر شان 


در لحظه ای که انسانی را چون گوسفندی بی پناه


هیچ نظری موجود نیست: