۱۳۹۳ تیر ۲۹, یکشنبه

به خواهری داغدار

تقدیم به بانوان صبر ایوب و سوگ سیاوش!     
تقدیم به خواهر شهرام فرج زاده:

ما را ببخش اگر هرگز چیز قابلی برای قربانی و نذر نداریم

و از دوردست سرزمین ها دستی بر آتش میهن داریم 
و گرچه به خانه راهمان نمی دهند 

و هرگز نتوانستیم مردگانی عزیز را زنده کنیم و مرهمی بر داغ دل شما باشیم ....

ما را به عشقی و دینی که در قلبمان
از رفتگان عزیز شما خفته... ببخش!....

 
که ما هرازگاه نمی توانیم ماشین های پلیس در خیابان ها و عابرین پیاده را ببینیم
و زار زار گریه نکنیم... 
هیچ نظری موجود نیست: