۱۳۹۳ مرداد ۱۱, شنبه

انقلاب ما ایران را فتح کرد!

ما زنان ایران انقلاب کردیم, انقلابی بس بزرگ که از درون خانه ها و بر ضد باورهای مذهبی خانوادهایمان آغاز شد.
در انقلاب ما, هرگز انسانی شکنجه یا جانش ستوده نشد. اما انقلاب ما مملو از تحقیرها , کشیده ها, شکنجه ها, تجاوزها و حتی قتل ها برای زنان مبارز بود.

 امروزه می توانیم ادعا کنیم که ما زنان اسلحه ای جز لوازم آرایش, لباس هایی هر چند اجباری اما متناسب با انداممان و منطق, شعور و آزادگی نداشتیم. و شما می توانید در هر کوی و برزن خواهران و مادران ما, مبارزان  ما را ببینید.
ما ایران را فتح کردیم در حالی که حکومت طالبان و داعش وطنی  در هر خیابان و هر چهارراه چون گرگ های زخمی درنده به ما یورش می برد.

انقلاب آزادی و زیبایی ما ایران و حتی منفورترین و متحجرترین خانواده های بنیانگذاران اسلامی را فتح کرده. ما در قلب فاشیسم اسلامی و آپارتاید جنسی متولد شدیم, پرورش یافتیم. اما حتی به پدران و مادرانمان آموختیم که حقوق اولیه زنان را از خدا و پیامبران و حکومتیان..., باز پس می گیریم. ما به اجبار لباس های سیاه پوشیدیم, اما هرگز فاشیست نشدیم....هیچ نظری موجود نیست: