۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه

PBS Special: The Armenian Genocide and Exploring The Issues


به یاد بیاور که خانه های ما، زمانی...شکنجه گاه اسیران بود!


Oh my dear little sister, remember the time that our house was like a prison and I was tortured like a prisoner!

و ما در خیابان ها و کوچه ها آزادی را فریاد کردیم
و تمام راه تمام راه از وحشت تجاوز
نفس نفس زنان دویدیم
به شب های شعر پناه بردیم
و از آزادی و حقوق زنان سخن راندیم
و چون به خانه بازگشتیم
پدران متعصب خشمگین با مشت،
آرزوی آزادی را بر صورتمان سیاه کردند
که چرا پس از ساعت ۹ شب
به خانه بازگشتیم!...

آه...ما آزادی را...آزادی را...
از قفس تنگ خانه هایمان طلب کردیم و در برابر شکنجه خانواده و جامعه
قد علم کردیم...

به یاد بیاور، بیاد بیاور خواهر کوچکم،
زمانی که خانه های ما شکنجه گاه اسیران بود 

و ما برای آزادی شما...،
شکنجه شدیم!...
،  

به یاد بیاور خواهر کوچکم
بیاد بیاور....
(شکوه بختیاری)

اگر در ایران به دنیا آمده باشی...میدانی که خدایی وجود ندارد.


 خاطرات یک بی حجاب

اگر در ایران یا خاور میانه به دنیا آمده باشی. میدانی که خدایی وجود ندارد. تنها شکنجه و شلاق و اعدام، به نام مذهب به تو تحمیل می شود....و اگر در ایران یا خاور میانه به عنوان یک زن به دنیا آمده باشی، خواهی دانست که در نظر مذهبیون تو یک برده حقیر جنسی هستی که هرزمان...ممکن است مورد حمله گشت های وحشی ارشاد، تجاوز و سنگسار قرار گیرد...
اگر در ایران یا خاور میانه به دنیا آمده باشی...بی پناهی و درد سهمگین روح مرا به عنوان یک انسان، درک می کنی!
اما آرزو میکنم ...که هرگز در ایران و یا خاورمیانه متولد نشده باشی!


(شکوه بختیاری)

کاش "مسلسل پشت شیشه" مال من بود!

 
I wish the machine gun behind the window, belongs to me!
(Police brutality in Iran)


صورتم افتاد روی خونی که از بینی ام بر زمین ریخته بود. پاهایم را بر زمین زدم و هق هق گریه کردم. دلم می خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد."

صمد بهرنگی، 24 ساعت در خواب و بیداری، تابستان 1347

۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

مذاهب، جنون خطرناکی هستند...

مذاهب، جنون خطرناکی هستند که شنیع ترین جنایات و وحشتناک ترین توحش را، با خرافات الهی توجیه می کنند....

(شکوه بختیاری)
 

۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

و نامرد شاید، مرد مسلمانیست...


 در اعتراض به دستگیری آمنه در جلوی مسجدی در پاریس در حمایت از آمنه


و نامرد شاید،
مرد مسلمانیست
که از زنی نیمه برهنه
و فریاد آزادی خواهانه ای که در گلو دارد، به شدت!...
...هراسان است


(شکوه بختیاری)


بن مایه

آتش زدن پرچم لا اله الا الله در اعتراض به دستگیری آمنه در جلوی مسجدی در پاریس

 و همانا شما آمنه را به زندان افکندید
و آتشی سهمگین در زمین افروختید.

و قسم به تمام خرافات و جنایتی که شما به آن باور دارید
که ما پیامبران راستین آزادی بشریت، هستیمبن مایه 

 

۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه

((برده ای مسلمان))و من،

نه انسان، که برده ای مسلمان زاده شدم...

و تمام زندگی ام، تمام لحظه ها و حس لذتم
گناه بود!

ودین و حجاب به مغز من تزریق شد.

و من ایمان آوردم که می توانم
برده چهارم یک نامرد باشم

و من ایمان آوردم که می توانم تمامی عمر،
پیکرم را از باد و آفتاب بربایم

و اعتقاد داشتم که خدا بهتر می داند
و بنابراین دختری ۹ ساله
میتواند برده ای جنسی، باشد!?....

و آرزوی نوازش گیسوانم در باد
گناه بزرگی بود

و کیفر همخوابگی با عشق
سزاوار سنگسار...

آه...، سال ها بعد به دانشگاه رفتم
کتاب های بسیاری خواندم
و یک شب، از مادر همه علوم
از کفر...،
دوباره زاده شدم!

(شکوه بختیاری)