ویدیو

 1-
http://www.youtube.com/watch?v=vjcU8RdG9ds&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw  

2-
http://www.youtube.com/watch?v=vup4E4_8eFI&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw&index=1& feature=plcp

3-
http://www.youtube.com/watch?v=pPoh12mtfrM&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

4-
http://www.youtube.com/watch?v=UCSvHLaKFPI&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

5-
http://www.youtube.com/watch?v=scpjaxZBf90&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

6-
http://www.youtube.com/watch?v=zV74Gf_KVOk&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw


7-
http://www.youtube.com/watch?v=-OkYh_0adqI&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

8-
http://www.youtube.com/watch?v=a2v6jMenP-E&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

9-
http://www.youtube.com/watch?v=xxMsebKVJDA&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

10-
http://www.youtube.com/watch?v=4HScmz2YGH0&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

11-
http://www.youtube.com/watch?v=vup4E4_8eFI&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

12-
http://www.youtube.com/watch?v=H4BECa2eAMo&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

13-
http://www.youtube.com/watch?v=lgvlw0k6tD4&feature=BFa&list=UUL_o04mI66fol7O3HfWVURw

14-
http://www.youtube.com/watch?v=VMQqHRlH_Gg

15-
http://www.youtube.com/watch?v=2Tqv-_9kc80

   

هیچ نظری موجود نیست: