۱۳۹۳ بهمن ۱۷, جمعه

((اعتراف مقدس!))
در سوگ خلبان اردنی که به آتش کشیده شد!...
((اعتراف مقدس!))

((Holy confession!))

به من گوش فراده مسلمان!...

چگونه می توان اعتراف کرد؟...
چگونه می توان در تو فریاد کرد؟...
چگونه میتوان به تو فهماند؟!...

که هیچکس جز یک شکنجه گر قاتل،

ستایش نمی کند!...خدای جنایتکاری را
که بدن های شکنجه شده و اجساد مرده را،
طلب می کند....