۱۳۹۲ مرداد ۲۱, دوشنبه

همکاری عزرائیل با روحانی...


هنوز مادران داغدار سرگشته در گورستان خاوران, استخوان های فرزندانشان را جستجو می کردند...که عزرائیل سال دهه ٦٠ به دادگستری بازگشت۱۳۹۲ مرداد ۱۴, دوشنبه

پاداش وعده داده شده!!!

چقدر ابلهانه و ناباورانه است که همخوابگی با دختران باکره و بی تجربه از دلدادگی و عشقبازی, پاداش وعده داده شده محسوب  شود...به مردان قومی مذهبی برای نمازگزاری و سر بر سجده خراشیدن یا  کشتن انسان های دیگر؟!...
شاید مردان این قوم هرگز زنی را عاشقانه دوست نداشته اند و هرگز رمز و رموز عشق بازی را نیاموخته...و نچشیده اند...که لذت را در آغوش دختری باکره جستجو می کنند...
۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه


دهشتناک ترین و جنایتکارترین حکومت ها در دنیا, حکومت هایی هستند که از قوانین خدایان و مذاهب پیروی می کنند
و یا سردمداران خودکامه  و دیکتاتوری دارند که احکام خود را  خداگونه می پندارند...