۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

((برای آتنا دائمی))
((برای آتنا دائمی))

آه آتنا!, آتنای عزیزم!...
آه...فعال مدنی، فعال حقوق کودکان، 
فعال حقوق بشر زندانی!!!....

آه آتنا!، آتنای عزیزم!،
چهارده سال زندان به اتهام
درک صریح حس انسان دوستی؟!
یا حضور فریاد شاهدی تاریخی 
در سیاه ترین حکومت فاشیست اسلامی.

آه آتنا!, آتنای عزیزم!...
تو هرگز فراموش نشده ای
تو چون داغی مهیب 
بر پیکر خودکامگی رژیمی در حال انحلال...
حک شده ای!.

آه آتنا!, آتنای عزیزم!... 
ببین که چگونه از دیواره های ضخیم شکنجه و زندان عبور کرده ای 
و در پنجره های جهانی اینترنت روییده ای 
و تکثیر شده ای....

آه آتنا!, آتنای عزیزم!...
تو نمی توانی ما را ترک کنی، 
تو هرگز فراموش نشده ای
تو هرگز شکست نخورده ای، 
تو از مرزها گذشته ای،
تو در تاریخ آزادی خواهان جهان!...،
ریشه دوانده ای....

آه آتنا!، آتنای عزیزم!،
چهارده سال زندان!، 
به اتهام درک صریح حس انسان دوستی؟!
در ایران!!!.

شکوه بختیاری((پسران جوان غلمان!!!))

در حاشیه تجاوزهای جنسی حاج سعید طوسی، 
قاری قرآن بیت رهبری،
به کودکان و نوجوانان پسر قاری قرآن....

((پسران جوان غلمان!!!))

های مردم...
چه بهت بعید و موهومی...,
از مردانی که به امید پسران جوان غلمان
و دوشیزگان برده باکره ی جاویدان...,
نماز شب می خوانند و سر می برند!....

آیا هرگز...انتظار دیگری داشته ایم؟!....

(شکوه بختیاری)


((فاشیست های مذهبی))

فاشیست ها فاشیست ها...
لباس های پوشیده یکدست میپوشند 
و بلند بلند نوحه های مذهبی نفرت انگیز می خوانند

آنان به حجاب و ظهور امام زمان اعتقاد دارند 
مغلطه می کنند و همزمان که مردم را از عذاب آخرت می ترسانند 
به دخترکان حوری برده باکره 
و پسرکان اسیر غلمان وعده می دهند!!!.
 
فاشیست ها فاشیست ها
به خدای ظالم جنایتکاری اعتقاد دارند 
و از شلاق زدن، قطع دست پا، اسید پاشی، سنگسار، اعدام... 
و هم خوابگی حتا با دخترکان نه ساله...
هیچ، ابایی ندارند....

فاشیست فاشیست ها... 
سرزمین مادری  مرا 
و تمام  خاورمیانه را تسخیر کرد ه اند...

فاشیست ها فاشیست ها
شرافتی برای خدا و مذاهب باقی نگذاشته اند...

(شکوه بختیاری )