۱۳۹۵ دی ۱۵, چهارشنبه

برای آرش ((تو فراموش نشده ای، تو تکثیر شده ای!))


برای آرش
((تو فراموش نشده ای، تو تکثیر شده ای!))
آه آرش پسرکم!!!،
۱۹ سال شکنجه و زندان؟.
به جرم فعال حقوق دانشجویان
و مدافع حقوق بشر بودن...
 در ایران؟!.
نه!... تو در زندان فراموش نشده ای!.
ببین که چگونه فریاد سهمگین و درد آلود اعتراض تو،
 بنیان خفقان فاشیست مذهبی را شکسته است.
شهامت تو ...،
 از مخوف ترین زندان های قرون وسطایی تاریخ عبور کرده است.
آه، آرش پسرکم!
 دوستت دارم!!!. بمان، ترکمان نکن، التماس می کنم!....
ببین که چگونه انعکاس طنین مستحکم اعتراضت
به بی عدالتی و ظلم و شکنجه
در پنجره های حزن انگیز اینترنت تکثیر می شوند
و گنجشک کان وحشتزده تویتر،
 هراسان، هش تگ های خون آلود را در گوش جهانیان قی می کنند
بگو؛ که چگونه دژخیمان مادرت را به گورستان سپرده اند
و چگونه گلرخت را در سلول های هراسناک شکنجه اوین محبوس کرده اند
تا شاید صدای ضجه های خون آلود زنان سنگسار شده را
در حلقوم تاریخ حکومت ننگین شان...،
 خفه کنند!!!.
آه..۱۹ سال شکنجه و زندان؟!.
به جرم فعال حقوق دانشجویان و مدافع حقوق بشر بودن...،
 در ایران؟!.
نه!... تو در زندان فراموش نشده ای
تو به اسطوره تبدیل شده ای...
 تو تکثیر شده ای!!!...
آه آرش پسرکم!
دوستت دارم!!!. بمان، ترکمان نکن، التماس می کنم!....

#freeArash
 (شکوه بختیاری)