۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

بهترین راه شناخت دوستان واقعی

تنها راه شناخت دوستان واقعی, عشق حقیقی و آشنایان مورد اعتماد, این است که به آنان ابراز کنید.
شما درگیر مشکلات مالی بسیار شدیدی هستید و به کمک آنها احتیاج دارید.

سپس به نظاره بنشینید که چگونه اطرافیانتان از شما خواهند گریخت. چون مگس های مزاحم و عجولی...
که ازباغ گلی بدون سطل های زباله...فراری هستند.
شکوه بختیاری
Shokooh Bakhtiari

قورباغه ها و شاهزاده ها...
در زندگی یک زن پیش میاد که اشتباهن یکی, دو قورباغه را به جای شاهزاده ببوسه!.
آنچه اهمیت دارد این است که وقتی تفاوت قورباغه ها را ازشاهزاده ها تشخیص داد. بلافاصله... آنها در آبگیر هایشان, رها کند....


''شکوه بختیاری''

از خائنین سپاسگزارم!

از افرادی که در سخت ترین شرایط زندگی مرا تنها گذاردند یا به من خیانت کردند, سپاسگزارم.
چرا که آنان به من آموختند ؛ من نیرومندتر ازآنچه می پنداشتم..., هستم!.

شکوه بختیاری

صریح و صادقانه!
You simply can't offer your love to someone that is not worth it....
Shokooh Bakhtiari
صریح و صادقانه بگم؛ تو نمی توانی عشقت را به کسی ارزانی کنی که لیاقت پذیرفتنش را ندارد...


((در آخرین وداع)) ((For the last goodbye))


((در آخرین وداع))
((For the last goodbye))

رهایم کن, بی پناه,
با کودکانم
در کنار خیابان...!.

Abandon me, helpless, with my children
On the side walk of the street ....

چرا که من سزاوار اینهمه ستم هستم.
چون تو را دوست داشته و باور کرده ام....

I truly deserve this injustice.
Because I have loved you and believed you ....

دیوانه ای که ریشه های جوان مرا جویده است.
هنوز پنجه های تیزش را از ستون مهره های من بیرون نکشیده

The Crazy man that has chewed my youngest roots
Still didn't take out his sharp claws out of my spine,

که تو در انحنای خیابان شلوغ رابطه مان دست تکان می دهی...
و من با گلویی بریده از خشم ناگفته ها, زمزمه می کنم:

That you are waving for me in the curvature of our busy relationship's street...
And I whisper with my slit throat of unspoken anger;

آه... زن زیبای فقیر,
تو نه سرزمینی برای بازگشت خواهی داشت,
و نه عشقی...
برای مهر ورزیدن...!.

Oh ... poor, beautiful woman!,
You will have no land to return,
...And you will have no love
.!to share

(شکوه بختیاری)

Shokooh Bakhtiari