۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

((و من در جهنم دین تو، زاده شدم!...))آی ای دین فروشان!..
از کدام شیطان و جهنم سوزان سخن می رانید؟!...


مگر نه اینکه به سر بریدن، شلاق و سنگسار و قطع دست و پا ، برده داری زنان به نام چند همسری 

و همخوابگی با دخترکان ۹ ساله رضایت دارید!. 

 پس ما را از چه می هراسانید که جهنم ما در زمین، و شما شیاطین آن هستید!.

هیچ نظری موجود نیست: