۱۳۹۱ مهر ۲۰, پنجشنبه

آقای علی مطهری که برده داری زنان به اسم چند همسری و روسپیگری را به نام ازدواج موقت تبلیغ می کنی، آیا فرزندان دختر خود را برای صیغه شدن به مرد عربی چهار زنه می بخشی؟

آقای علی مطهری نه ایران عربستان ۱۴۰۰ سال پیش است و نه تو می توانی با سپر کردن خدا و محمد،  قبح زنبارگی و

شهوترانی خود را پنهان کنی!، اگر به قول شما مذهبیون خدا آدم و هوا را خلق کرده، پس خدا سه هوو و صیغه هایی که شما برای

آن له له می زنید را برای آدم هرگز لازم نداسته... آقای مطهری خجالت بکش!، شما خود دو فرزند دختر دارید، چگونه قوانین

بدوی و غیر انسانی برده داری زنان به اسم چند همسری و روسپیگری را به اسم صیغه  ترویج می کنید؟!...


 آیا فکر می کنید آوردن نام خدا و مذهب ننگ روسیاهی زنی که به همسری مردی زن دار در آید و یا اصطلاح که ابلهانه این رسم

پیغمبر است؛ چیزی به شرافت زنی روسپی که به نام صیغه بدن خود را به مردان بی شرافتی چون شما می فروشد، می افزاید؟! و

یا از رذالت و ناجوانمردگی و بی شرافتی مردان چند زنه یا صیغه ی می کاهد؟!. 

شما به جای اینکه از حجاب اجباری حمایت کنی مواظب خودت باش که حتی در مجلس اسلامی خود و در صحن علنی بوسیله

ملایان بیش از این مورد دستمالی جنسی قرار نگیری و به جای اینکه به فکر محدود کردن ملاها باشید، طرح تبدیل ایران به بازار

برده فروشی زنان را در سر می پرورانید؟!مسلمان تندرو و اصول گرایی  با سن و سال شما که پایش لب گور است بهتر است به راز و نیاز و دعا مشغول باشد و به امید

وعده الهی دینش و حوریان بهشت خداوندی که در رودهای عسل می غلتند باشد...مگر اینکه که به خرافات مذهبی دین خود نیز

اعتقادی نداشته باشید که این گونه برای حرمسرایی بزرگتر و برده هایی بیشتر هر روز در مجلس فرمایشیتان التماس می کنید!.

من به جای شما از دو فرزند دخترتان به دلیل داشتن پدری چنین زنباره و شهوتران معذرت می خواهم...با این محاسن سفید شده خجالت بکشید آقا شما دختر جوان دم بخت دارید به جای فکر کردن هر روزه درباره مسائل پیرامون

شورتتان...مغزتان را از شورتتان بیرون بکشید و به دلار ۳۰۰۰ تومانی، کمبود دارو،  گرانی، فقر مردم، آباد سازی مناطق

زلزله زده، جلوگیری از جنگ خانمان سوز احتمالی و مهار کردن سگ های وحشی ارشاد رسیدگی کنید...شرم کنید آقا شرم کنید!

آقای مطهری شما اندک آبرویی که از پدرتان در خاطره ها بود را هم لگدمال کردید!...

به شرافت مردم ایران سوگند که روزی شما را به جرم ترویج فساد و برده داری و اجحاف در حق زنان و دختران ایران به

محاکمه خواهیم کشید و من ان روز را چشم در راهم!...بن مایههیچ نظری موجود نیست: