۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

شاید می توانستم به خدا ایمان داشته باشم؟

شاید می توانستم به خدا، بهشت، همه پیامبران، امامان و قوانین وحشیانه مذهبی، ایمان داشته باشم. شاید اگر خردگرا نبودم و دروغ و داستان های خیالی مذهبی و شکنجه و قتل و سنگسار را، مقدس می دانستم.

هیچ نظری موجود نیست: