۱۳۹۲ فروردین ۱۰, شنبه

قلم ها و اسلحه ها را دوست دارم!...
عکس یک بانوی پارتیزان یهودی در جنگ جهانی دوم 
Jewish Partisan in Word War II

قلم ها و اسلحه ها را دوست دارم...
چون هر دو می توانند، یک مراسم وحشیانه مذهبی؛ 
چون سنگسار، شلاق یا اعدام و یا یک دیکتاتوری مخوف با کوره های آدم سوزی را متوقف کنند. 
و این تنها وابسته به انتخاب نظاره گران است که قلم ها و اسلحه ها را در دست گیرند.

شکوه بختیاری

هیچ نظری موجود نیست: