۱۳۹۲ فروردین ۱۰, شنبه

((خدایان بیرحم))


((خدایان بیرحم))

و خدایان بیرحم شما 
جلادانی روان پریش بیش نیستند

که به تجاوز به دختران ۹ ساله رضایت دارند! 
و سنگسار و شکنجه و شلاق را عدالت می دانند!

و شما برده داران منحوس،
که چهار زن را 
با چند سانت گوش
ت پلاسیده یک نامرد 
برابر می دانید...
، نه من از شما نیستم! 

هرگز از شما نبوده ام 
مگر نمیبینید چگونه همه مذاهب را 
در نگاشته هایم
، 

استفراغ می کنم!...


(شکوه بختیاری).


هیچ نظری موجود نیست: