۱۳۹۱ اسفند ۱۹, شنبه

و هیچ یادی از سعید سلطانپور نکردید! آه وقاحت شما را پایانی نیست؟...

شما که فرزندان ما را در خیابان ها و زندان ها کشتید!
و زنان آزادی خواه به میادین سنگسار بردید

و گرده مردان به تسمه شلاق دریدید
و کشتزارها از دارها برای دانشجویان تدارک دیدید

به آزادی، حق رای، پوشش و شعورمان توهین کردید
و مامورین ارشاد چون سگانی وحشی در خیابان ها رها کردید

و در آخر خواهران و مادران سوسیالیست ها را در آغوش گرفتید
و هیچ یادی از  سعید سلطانپور، نکردید!

 آه...وقاحت شما را پایانی نیست؟...

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: