۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

((گل وحشی))

هرگز از زن بودنم شرمسار نبوده ام
و هرگز احساس حقارت نکرده ام...

تنها شگفت زده ام
از تهی مغزانی که
بیشرمانه...
گل وحشی روییده بر ران هایم را
با افکار خرافی مریض و کپک زده
در کتاب های مذهبیشان
 
تحقیر می کنند!...


(شکوه بختیاری)
هیچ نظری موجود نیست: