۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه

...به افسانه های مذاهب اعتماد نکنقسمت پایانی شعری که با دیدن عکس این کودک بی پناه نوشتم. ولی متاسفانه تا الان روحیه ی تادیب و انتشار کل شعر را نداشته ام.

...به افسانه های مذاهب اعتماد نکن
به ساحل بنگر!
Do not believe in myths of the religions....
Look at the beach!
نه!!!!, موسی هرگز از آغوش نیل,
بازنگشته است....
No !!!!, Moses never made it back
from the Nile's arms...

Shokooh Bakhtiari

هیچ نظری موجود نیست: