۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه((فاشیست های مذهبی))

فاشیست ها فاشیست ها...
لباس های پوشیده یکدست میپوشند 
و بلند بلند نوحه های مذهبی نفرت انگیز می خوانند

آنان به حجاب و ظهور امام زمان اعتقاد دارند 
مغلطه می کنند و همزمان که مردم را از عذاب آخرت می ترسانند 
به دخترکان حوری برده باکره 
و پسرکان اسیر غلمان وعده می دهند!!!.
 
فاشیست ها فاشیست ها
به خدای ظالم جنایتکاری اعتقاد دارند 
و از شلاق زدن، قطع دست پا، اسید پاشی، سنگسار، اعدام... 
و هم خوابگی حتا با دخترکان نه ساله...
هیچ، ابایی ندارند....

فاشیست فاشیست ها... 
سرزمین مادری  مرا 
و تمام  خاورمیانه را تسخیر کرد ه اند...

فاشیست ها فاشیست ها
شرافتی برای خدا و مذاهب باقی نگذاشته اند...

(شکوه بختیاری )

هیچ نظری موجود نیست: