۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه((پسران جوان غلمان!!!))

در حاشیه تجاوزهای جنسی حاج سعید طوسی، 
قاری قرآن بیت رهبری،
به کودکان و نوجوانان پسر قاری قرآن....

((پسران جوان غلمان!!!))

های مردم...
چه بهت بعید و موهومی...,
از مردانی که به امید پسران جوان غلمان
و دوشیزگان برده باکره ی جاویدان...,
نماز شب می خوانند و سر می برند!....

آیا هرگز...انتظار دیگری داشته ایم؟!....

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: