۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

((برای آتنا دائمی))
((برای آتنا دائمی))

آه آتنا!, آتنای عزیزم!...
آه...فعال مدنی، فعال حقوق کودکان، 
فعال حقوق بشر زندانی!!!....

آه آتنا!، آتنای عزیزم!،
چهارده سال زندان به اتهام
درک صریح حس انسان دوستی؟!
یا حضور فریاد شاهدی تاریخی 
در سیاه ترین حکومت فاشیست اسلامی.

آه آتنا!, آتنای عزیزم!...
تو هرگز فراموش نشده ای
تو چون داغی مهیب 
بر پیکر خودکامگی رژیمی در حال انحلال...
حک شده ای!.

آه آتنا!, آتنای عزیزم!... 
ببین که چگونه از دیواره های ضخیم شکنجه و زندان عبور کرده ای 
و در پنجره های جهانی اینترنت روییده ای 
و تکثیر شده ای....

آه آتنا!, آتنای عزیزم!...
تو نمی توانی ما را ترک کنی، 
تو هرگز فراموش نشده ای
تو هرگز شکست نخورده ای، 
تو از مرزها گذشته ای،
تو در تاریخ آزادی خواهان جهان!...،
ریشه دوانده ای....

آه آتنا!، آتنای عزیزم!،
چهارده سال زندان!، 
به اتهام درک صریح حس انسان دوستی؟!
در ایران!!!.

شکوه بختیاری

هیچ نظری موجود نیست: