۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

حسین روازاده، آخوند روان پریش بی عمامه ای که هر چی می خواهد توی اتاق خوابش به خانمش بگوید و رویش نمی شود، پشت میکروفن می گوید! + با مدرک ویدیویی

این جور آخوند ها مد شدند، و بدلیل نفرت مردم از آخوند و لباس آخوندی عمامه و عبا از تن بدر آورده و ژست دکتری یا روشنفکری گرفتند.

به طور مثال:

 دنیا دو روزه، واجبی استفاده کن و پول نداری بهت قرض بدهم واجبی بخری. بوی واجبی را بر بدنت دوست دارم .۷ سال به ۷ سال حمام نرو و هر چند وقت یکبار هم آرسنیک بخور که زود از دستت راحت بشوم
http://www.youtube.com/watch?v=VjaxxoDMxaU


حامله شدی نعل اسب و کفگیر بخور یا ترجمه دیگر، وقتی با کفگیر غذا می خوری خوشم میاد و اینها...
و همیشه هم تکرار می کند اینها را بریز بیرون که دیگه از توضیح این مورد شرمنده ام
http://www.youtube.com/watch?v=DQiZMCWqdOY

مثل آدم های مست لیم می شوی وقتی آدامس می جوی و چشمایت لوچ و باباقوری می شود و این بچه ها را به آدامس معتاد کردی
 http://www.youtube.com/watch?v=bGw9RbUdN2g

انقدر اصرار نکن برویم دانمارک و سوئد، چون شپش می گیری و بگذار من هی کلاه سرت بگذارم چه توی توالت چه بیرون از توالت
http://www.youtube.com/watch?v=bvUCTbigCQw&feature=related

تاریخ نخوان و از کورش و داریوش همسایه و یهودی ها هم خوشت نیاد
http://www.youtube.com/watch?v=xtYo0aJ9fM4&feature=related

ماهی توی خانه نپز دوست ندارم افسرده می شوم خودکشی می کنم
http://www.youtube.com/watch?v=qM-9fmjFxio&NR=1&feature=endscreen

شب ها چراغ ها را خاموش کن، چراغ خواب را که روشن می گذاری، نمی توانم راحت بخواب
http://www.youtube.com/watch?v=XuuaU72L_vU&feature=related

انقدر آب نخور اعصابم خرد شد
http://www.youtube.com/watch?v=plG3I4cGR4I&feature=related

به بدنت توی حمام کیسه پشم بکش و دیگه برای یک هفته اسپری آسم از من نخواه
http://www.youtube.com/watch?v=VGe4ClVwhmw&feature=related

رجانیوزگفته با حجاب، سکستان را داغتر کنید!، وقتی سوار اتوبوس می شویم چادرت را جلوی صورت بگیر بیشتر خوشم بیاد

http://www.youtube.com/watch?v=zE9K2D8cwB8&feature=related


پیتزا قدیمی بوده و از بس خوردم دل درد گرفتم سرطان می گیرم می میرم، یک کوفت دیگه توی این خانه درست کن  http://www.youtube.com/watch?v=TlMz0-shbLg

اینقدر تهدیدم نکن از دست می روم خارج پناهنده می شوم، خارجی ها ازت به عنوان وسیله استفاده می کنند هااااااااا
http://www.youtube.com/watch?v=ab16qYQCRCI&feature=related

زیر دوش حمام دراز بکش و موهایت را بشور
http://www.youtube.com/watch?v=XfxYKkrD8kY


تخمه نشکن و همیشه هم تکرار می کند اینها را بریز بیرون که بازهم  از توضیح این مورد شرمنده ام...
 http://www.youtube.com/watch?v=GQbrR2nZYjo&feature=related

هیچ نظری موجود نیست: