۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

چند عکس که آلت دست بودن بسیجی ها و لباس شخصی ها را اثبات می کند
مجمع دانشجویان حزب اللهی با انتشار بیانیه ای اعتراف کرد که آلت دست شدند
و حمله به سفارتخانۀ انگلستان اقدامی اشتباه بوده و اینکه حمله کنندگان، یعنی خود آنان، بدون عقل و تدبیر عمل کردند
دانشجویان حزب اللهی می گویند که با اقدام نسنجیدۀ خود دولت جمهوری اسلامی ایران را در برابر غرب در موضعی تدافعی قرار داده اند. آنان در بیانیۀ خود تصریح کرده اند که آلت دست جناحی و سیاسی و امیال شخصی برخی افراد در قدرت شده اند، بی آنکه بگویند کدام جناح و گروه و اشخاص در قدرت آنان را آلت دست امیال و اغراض سیاسی خود کرده اند. مجمع دانشجویان حزب اللهی در بیانیه خود صریحاً گفته اند که ورود به داخل سفارتخانۀ انگلستان برای نشان دادن ضرب شست به این کشور مورد موافقت و تأئید قرار گرفته بود، بی آنکه باز صریحاً بگوید که موافقان و تأئیدکنندگان حمله به سفارتخانه چه کسانی بوده اند. با این حال، بیانیه تصریح می کند : همان هایی که به حمله کنندگان اجازۀ ورود به داخل سفارتخانه را دادند، اشغال کنندگان را از داخل سفارتخانه بیرون کردند. حمله کنندگان به سفارتخانۀ انگلستان در جای دیگری از بیانیۀ خود گفته اند که در عملیات اشغال سفارتخانه شماری از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند و فضا را برای اقدامی که نباید صورت می گرفت و گرفت مساعد می ساختند. مجمع دانشجویان حزب اللهی در پایان بیانیه شان از دولت خواسته است که رابطه با دولت انگلستان را برای همیشه قطع کند و برای بی اعتبار کردن پوند در معاملات جهانی از صدور نفت به انگلستان نیز خودداری ورزد.

هیچ نظری موجود نیست: