۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبهمگر نه اینکه هر رکوع و سجودت
در پی حوریان زیبای باکره است....,
پس مرا ز تحمل نگاه کثیفت!,
معاف کن....

هیچ نظری موجود نیست: