۱۳۹۱ آذر ۲۹, چهارشنبه

((نه آقای بازجو، من یک بی خدا هستم!))
نه آقای بازجو،
نه مسلمان و نه مسیحی و نه یهودی و ...هستم !
به خدا هیچ اعتقادی ندارم
پس مثل شما برای شادی او!،هیچکس را شکنجه نمی کنم.

این شما هستید که به دلیل اعتقاد به خدایان خیالی؛
بر خود نام مومن می نهید،

مرا به صلیب یا به آتش می کشید!
به زنان و دختران ،
چون غنائم جنگی می نگرید!
انسانی را شلاق می زنید!
دست و پا قطع می کنید!
در حق ۴ زن ظلم روا می دارید!،
به دختر ۹ ساله تجاوز می کنید!
عقده های جنسی را روانیتان را به امید بهشت
در میان مردمی بی پناه منفجر می کنید!،
سر انسانی را وحشیانه از بدن جدا می کنید!!!...

و من ، چون به خدایان ستمگر خون ریز شما، 

هیچ اعتقادی ندارم
یک بی خدا، یک کافر هستم 

و به احترام به ارزش های انسانی،
افتخار می کنم!(شکوه بختیاری)هیچ نظری موجود نیست: