۱۳۹۱ دی ۱, جمعه

در مغز تو نیز یک لباس شخصی حضور داردتوی آینه به خودت نگاه کن!. تو هم مثل شکنجه گران حکومت اسلامی وقتی با مطلبی مخالفی یا فکر می کنی نظر من 

اعتقادات را زیر سوال برده است. توهین می کنی، تهدید می کنی، قسم می خوری، دروغگو می گویی، فحاشی می 

کنی، تهمت می زنی، فحش ناموسی می دهی و ....


احتمالا اگر دستت به من هم کافر هم می رسید از شکنجه و تجاوز دریغ نمی کردی!. 


تو و امثال تو دلیل این حکومت جهنمی هستید که وقتی جوابی ندارید و یا با نظر کسی مخالفید، آن شخص را از نظر 

حیثیتی با همه هستی اش می خواهید به نیستی و نابودی بکشانید.

در مغز تو هم یک لباس شخصی حضور دارد که در مقابل انتقادات، و یا حقایقی که تو هرگز به آنها نیندیشیده ای!، دروغ، 

فحشهای ناموسی و توهین و کتک را به کار می گیرد!.

شرم بر تو باد که انسانهایی چون تو و طرز تفکر و تربیت متحجرانه تو، دلیل حکومت های خون ریز مذهبی هستند.

برای یکبار حتی اگر احساس می کنی به اعتقادادت توهین شده و با نظر من مخالفی ،

با آرامش آرام و مانند یک انسان منطقی خردگرا زمزمه کن:" من با تو مخالفم ."

شاید من واقعا اشتباه نظری را بیان کرده باشم پس اگر می توانی جوابی منطقی برای رد نظرات من ذکر کن!...

یا سکوت کن و بیندیش!
.

هیچ نظری موجود نیست: