۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

حقته که تا دنیا دنیاست دنبال خرافات و استخوان مرده ها بدوی...
وقت داری بروی مثل گله گوسفند دنبال یک مشت آهن و طلا برای یک قبر در عراق بدوی؟...ولی وقت نداری یک دستگیره در شکسته مدرسه بچه های محله خودتان را درست کنی؟
پول داری بریزی توی صندوق صدقات و جیب آخوند محل و شام و نهار نذری برای یک مشت خرافات به مردم که احتیاجی به نظرت ندارند بدهی ولی دستت چلاق میشه اگر بخواهی یک قران برای تعمیر مدرسه بچه ات بدهی و یا یک بخاری برای مدرسه محل بگیری که بچه ها در آتیش نسوزند!
بزن، محکمتر بزن توی سرت...


هیچ نظری موجود نیست: