۱۳۹۱ مهر ۱, شنبه

خداهرگز به یاری من نشتافت!
خدایی که تمام کودکی و نوجوانی و جوانی پرستش کردم، هرگز، هرگز به یاری من نشتافت، نه زمانی که به عنوان یک دختر در تمامی قوانین اسلامی او در ایران تحقیر شدم، و نه زمانی که به دلیل درخواست نسیمی از آزادی در خانواده کتک خوردم !
و نه آنزمان که به عنوان یک زن مورد تجاوز قرار گرفتم!، نه!...خدایان دروغین مذاهب شما هرگز به یاری من

نشتافتند بلکه دلیل اصلی همه مشکلات و ناملایمات زندگی من بودند، به من گوش فرا ده بگذار بلند و رسا فریاد بزنم؛ من به خدایان وحشی خونریزی که سنگسار را ترویج می کنند هیچ اعتقادی ندارم!
 
 

هیچ نظری موجود نیست: