۱۳۹۱ شهریور ۱۷, جمعه

کسانی که برای آزادی مبارزه می کنند، زندگی جاودانه خواهند داشت!

Those who fight for freedom will live for ever!

کسانی که برای آزادی مبارزه می کنند، زندگی جاودانه خواهند داشت! 


(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: