۱۳۹۱ مهر ۸, شنبه

من خدایان نادیده و پیامبران مرده تا ابد زنده شما را!، هرگز نشناخته ام، اما شما یکی از بیشمار پیامبران زندگی مرا به خوبی می شناسید چون روشنایی را میهمان خانه جهانیان کرد.

من خدایان نادیده و  پیامبران مرده تا ابد زنده شما را!، هرگز نشناخته ام، اما شما یکی از بیشمار پیامبران زندگی مرا به خوبی می شناسید چون روشنایی را میهمان خانه جهانیان کرد.

هیچ نظری موجود نیست: